Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky podle § 1751 Občanského zákoníku

společnosti Svoboda a syn s.r.o. se sídlem Jahodová 524/62, 620 00 IČ: 255 48 531
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C vložka 32482

pro prodej zboží prostřednictvím E- katalogu přístupného z internetové adresy

www.sasbrno-vyzkum.cz/vyrobky

Kontaktní údaje Prodávajícího: Svoboda a syn, s.r.o. (IČ: 255 48 531)
Sídlo/ provozovna: Sladovnická 20/6, 620 00 Brno
e-mail: produkty@sasbrno.cz
web: www.sasbrno-vyzkum.cz/produkty

1. Definice

1.1 Následující výrazy, psané velkými počátečními písmeny mají v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a v uzavřených Kupních smlouvách takto definovaný význam:

„ Prodávající “ společnost Svoboda a syn, s.r.o., se sídlem Jahodová 524/62, PSČ 620 00 IČ: 255 48 531

„ Kupující osoba, Podnikatel nebo Spotřebitel , který uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu.

„ Kupní smlouva kupní smlouva o dodávce výrobků z betonu z obchodní nabídky Prodávajícího nebo o dodávce výrobků vyrobených na míru. Kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím E – katalogu umístěného na webových stránkách Prodávajícího ve smyslu ustanovení § 2079 Občanského zákoníku.

„ Podnikatel osoba, která při uzavírání Kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

„ Spotřebitel fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím

„ E- katalog elektronický poptávkový systém Prodávajícího přístupný prostřednictvím webového rozhraní na www.sasbrno-vyzkum.cz/vyrobky, který umožňuje uzavřít Kupní smlouvu prostřednictvím komunikace na dálku.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Všeobecné obchodní podmínky podávají závazné definice pojmů, stanoví pravidla nákupu a prodeje výrobků prostřednictvím E-katalogu , pravidla pro uzavření Kupní smlouvy, pravidla dodání výrobků a pravidla reklamace. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

2.2 Ustanovení Kupní smlouvy mají v případě rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami aplikační přednost před ustanovením Všeobecných obchodních podmínek.

2.3 Znění Všeobecných obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění Všeobecných obchodních podmínek.

2.4 Prodávající nenese odpovědnost za žádné odstávky či nefungování E-katalogu.

3. Objednání výrobků a uzavření Kupní smlouvy o dodávce výrobků

3.1 Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím E – katalogu: Kupující v E – katalogu vybere výrobek z nabídky Prodávajícího a zvolí individuální úpravu výrobku dle nabídky Prodávajícího. Prodávající na základě požadavků Kupujícího vypracuje nabídku na uzavření Kupní smlouvy a zašle ji na emailovou adresu Kupujícího. Nabídka bude obsahovat specifikaci výrobku, místo dodání, kupní cenu, způsob úhrady, náklady na dopravu a balné a přílohou bude zálohová fakturu.

3.2 Prodávající vystaví zálohovou fakturu na částku odpovídající nejméně 50% ceny výrobku. Dle dohody smluvních stran, může být zálohová faktura vystavena na 100% kupní ceny, v takovém případě má Kupující nárok na slevu z kupní ceny ve výši 7%. Kupní smlouva je uzavřena dnem uhrazení zálohové částky kupní ceny na účet Prodávajícího uváděný na faktuře. Nebude-li zálohová faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, zaniká účinnost nabídky Prodávajícího na uzavření Kupní smlouvy, dnem následujícím po dni splatnosti zálohové faktury.

4. Objednání výrobku a uzavření Kupní smlouvy o dodávce výrobků vyrobených na míru

4.1 Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím E – katalogu – na základě informací, které sdělí Kupující Prodávajícímu, vypracuje Prodávající nabídku na uzavření Kupní smlouvy, která bude obsahovat druh výrobku, požadované rozměry, tvar výrobku, případně barevné provedení, místo dodání, kupní cenu, způsob její úhrady, náklady na dopravu a balné, přílohou bude zálohová faktura. Pokud Kupující nesouhlasí s obsahem o nabídky, sdělí tuto skutečnost prostřednictvím mailu Prodávajícímu. Prodávající rozhodne zda přistoupí na požadované změny a případně zašle novou nabídku. Kupní smlouva je uzavřena dnem připsání zálohové částky na účet Prodávajícího. Nebude-li zálohová faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, zaniká účinnost nabídky Prodávajícího na uzavření Kupní smlouvy, dnem následujícím pod splatnosti zálohové faktury.

4.2 Prodávající vystaví zálohovou fakturu na částku odpovídající nejméně 70% ceny výrobku. Dle dohody smluvních stran, může být zálohová faktura vystavena na 100% kupní ceny, v takovém případě má Kupující nárok na slevu z kupní ceny ve výši 7%. Kupní smlouva je uzavřena dnemuhrazení zálohové částky kupní ceny na účet Prodávajícího uváděný na faktuře. Nebude-li zálohová faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, zaniká účinnost nabídky Prodávajícího na uzavření Kupní smlouvy, dnem následujícím po dni splatnosti zálohové faktury.

5. Úhrada kupní ceny a dodání výrobků

5.1 Kupní cena za dodání výrobků je splatná jednak na základě zálohové faktury dle čl. 3 a 4 Všeobecných obchodních podmínek. Zbytek kupní ceny je splatný bankovním převodem na účet Prodávajícího uváděný na faktuře, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupní cena je splatná do 5 pracovních dnů ode dne doručení výrobku Kupujícímu. Pro případ, že Kupující uhradí celou kupní cenu před dodáním výrobků, zavazuje se Prodávající poskytnout Kupujícímu další slevu ve výši 5 % z ceny výrobků. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad a odešle daňový doklad na emailovou nebo poštovní adresu určenou Kupujícím.

5.2 Náklady na balné a dopravu jsou splatné společně s kupní cenou.

5.3 Výrobky mohou být dodány dle dohody s Kupujícím.

 • na adresu určenou Kupujícím v poptávce;
 • osobním odběrem v provozovně Prodávajícího.

5.4 Je-li Prodávající dle Kupní smlouvy povinen dodat výrobky na místo určené Kupujícím v poptávce, je Kupující povinen převzít výrobky při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno výrobky doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v poptávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním výrobků resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5 Při převzetí výrobků od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů výrobků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a vyznačit porušení obalu na dodacím listě. V případě shledání porušeného obalu svědčícího o neoprávněném oprávnění do zásilky nebo poškození výrobku, nemusí Kupující zásilku převzít.

5.6 Kupující nabývá vlastnické právo k výrobkům zaplacením celé kupní ceny, včetně nákladů na dodání zboží. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího dnem předáním výrobku přepravci.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující – Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy:

 • do 14 dnů ode dne převzetí výrobků
 • do 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky výrobků, je-li předmětem Kupní smlouvy několik druhů výrobků nebo dodání několika částí výrobků.

6.2 Kupující – Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce výrobků, které byly upraveny podle přání Kupujícího nebo vyrobeny na míru dle zadání Kupujícího.

6.3 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující – Spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od Kupní smlouvy. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od Kupní smlouvy poskytnutý Prodávajícím. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle Kupující na emailovou adresu nebo doručovací adresu uváděnou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře

6.4 Kupující – Podnikatel může od Kupní smlouvy odstoupit poruší-li Prodávající Kupní smlouvu podstatný způsobem. Podstatné porušení Kupní smlouvy je takové porušení Kupní smlouvy, o němž Prodávající v době uzavření smlouvy musel vědět, že by Kupující Kupní smlouvu neuzavřel, kdyby porušení Kupní smlouvy předvídal. Kupující – Podnikatel oznámí odstoupení od Kupní smlouvy na emailovou adresu Prodávajícího dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Kupující – Podnikatel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o dodání výrobků, které byly upraveny podle přání Kupujícího nebo vyrobeny na míru dle zadání Kupujícího.

6.5 Společná ustanovení pro odstoupení od Kupní smlouvy

6.5.1 Kupující, který odstoupil od Kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu výrobky do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením výrobků Prodávajícímu, a to i v případě, kdy výrobek nemůže být pro svou povahu vrácen obvyklou poštovní cestou.

6.5.2 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy peněžní prostředky ze Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající není povinen vracet náklady na dopravu.

6.5.3 Výrobky musí Kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na výrobcích je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti výrobků nebo v případě když výrobce, dovozce nebo dodavatel výrobků přeruší výrobu nebo dovoz výrobků nebo surovin. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v poptávce o překážkách na jeho straně a o odstoupení od Kuní smlouvy a do 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy vrátí veškeré přijaté finanční prostředky, včetně nákladů na dopravu, které od Kupujícího přijal.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že výrobky při převzetí Kupujícím nemají vady. Výrobky nemají vadu, pokud :

 • výrobky mají vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, pokud takové ujednání chybí, výrobky mají takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo, které Kupující očekával s ohledem na povahu výrobků;
 • výrobky se hodí k účelu, který pro jeho užití výrobků Prodávající uvádí nebo ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá;- výrobek odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • výrobky jsou dodány v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • výrobky vyhovují požadavkům právních předpisů.

7.2 Prodávající poskytuje na výrobky zakoupené na základě Kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím Spotřebitelem a Prodávajícím záruku za jakost po dobu trvání 24 měsíců, počínaje dnem následujícím po dni převzetí výrobků. U výrobků prodávaných se slevou poskytuje Prodávající záruku po dobu trvání 12 měsíců. U výrobků dodaných Kupujícímu Podnikateli poskytuje prodávající záruku po dobu 12 kalendářních měsíců od dne následujícím po dni převzetí výrobků. Záruka se nevztahuje na vady
vzniklé nesprávným užitím výrobků, nesprávnou údržbou výrobků. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé neodborným zacházením.

7.3 Kupující je povinen vadné výrobky reklamovat. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí výrobků. Reklamaci je nutné provést buď osobně v provozovně Prodávajícího uváděné v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo písemně na emailovou adresu Prodávajícího dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace, s uvedením data přijetí reklamace, obsahu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující vyžaduje.

7.4 Kupující je oprávněn v reklamaci požadovat :

 • odstranění vady;
 • nebo slevu z ceny.

V případě podstatného porušení kupní smlouvy má Kupující právo požadovat:

 • odstranění vady dodáním nového výrobku i bez vady nebo dodání chybějících výrobků ;
 • opravu výrobku ;
 • přiměřenou slevu z ceny výrobku;
 • odstoupit od Kupní smlouvy.

Provedenou volbu nároku z uplatnění vad výrobků nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího . Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující místo odstranění vad požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy. Kupující nemůže od Kupní smlouvy odstoupit , nemůže-li výrobek vrátit v tom stavu v jakém ji obdržel.

7.5 Po vyřízení reklamace vystaví Prodávající potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.6 Prodávající rozhodně o reklamaci do tří pracovních dnů od obdržení reklamace, ve složitých případech do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobkupotřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vad musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od smlouvy odstoupit.

7.7 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží:

 • neznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu, po té co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit;
 • pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu;
 • pokud Kupující sám vadu způsobil.

7.8 V případě oprávněné reklamace má Kupující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může u Prodávajícího uplatnit do jednoho měsíce od vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty právo na náhradu nákladů zaniká.

8. Zpracování osobních údajů

8.1 Prodávající prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané při zpracování poptávek Kupujících a při uzavírání Kupních smluv bude užívat pouze za účelem dodání výrobků, případně vyřízení reklamace vad dodaných výrobků. Se souhlasem Kupujícího bude prodávající využívat osobní data pro marketingové účely. Prodávající bude uchovávat osobní data po dobu dvou let od jejich získání a pak provede jejich výmaz .

8.2 Prodávající, jako Správce podle Nařízení Evropského parlamenty a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení ( dále také jako GDPR) v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR , informuje, že:

 • osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek;
 • důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu a o zasílání obchodních nabídek;
 • při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování;
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu zpracování osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR;
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím

Formulář odstoupení od kupní smlouvy